Klinika za hirurgiju obavlja poslove zdravstvene, nastavne i naučno-istraživačke delatnosti iz oblasti hirurgije.

Klinika za hirurgiju je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, u kojoj se obavlja teoretska i praktična nastava iz hirurgije za studente medicine, slušaoce poslediplomske nastave i užih specijalizacija, magistrarskih i doktorskih studija, a prema planu i programu Fakulteta.

Na klinici se obavlja edukacija učenika srednje i studenata više medicinske škole.

Zdravstvena delatnost se obavlja preko stacionarnih odeljenja i specijalističko-konsultativnih ambulanti. Naučno-istraživačka delatnost obavlja se po programima tema iz oblasti kliničke hirurgije.

Odeljenja

Upravnik i glavna sestra klinike