Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите.

Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Клиничко-болничком центру.

Комисија за унапређење квалитета рада врши проверу квалитета стручног рада на основу годишњег програма провере квалитета рада.

Комисија за унапређење квалитета рада Клиничко-болничког центра има десет чланова и састоји се од здравствених радника.

Састав Комисије за унапређење квалитета рада Клиничко-болничког центра уређује директор Клиничко-болничког центра.

Комисија за унапређење квалитета рада ради перманентно, а обавезна је да се састаје најмање четири пута годишње, када и подноси извештај директору из оквира своје надлежности.

Комисија доноси пословник о свом раду.