Istorijat

Laboratorija KBC „Bežanijska kosa“ počela je sa radom 1956. godine kada i ustanova koja je u to vreme imala oko 500 postelja, a u njoj su se lečili tuberkulozni bolesnici. Ustanova je nosila naziv Gradska bolnica za grudobolne „Bežanijska kosa“, pa su shodno tome u laboratorijskoj službi uglavnom rađene mikrobiološke analize i nekoliko osnovnih biohemijskih i hematoloških parametara.

S obzirom na transformaciju ustanove u bolnicu opšteg tipa pod imenom Gradska bolnica „Bežanijska kosa“, sa novim sadržajem rada i organizacijom, 1974. godine dolazi i do transformacije laboratorijske službe. Gradska bolnica „Bežanijska kosa“ 1978. godine prerasta u KBC „Bežanijska kosa“. U laboratorijsku službu se uvode nove metode i postupci, a među prvima i sistematska i organizovana kontrola antikoagulantne terapije.

KBC „Bežanijska kosa“ je 1979. godine uključena u Urgentnu službu grada Beograda za oblasti hirurgije, traumatologije, urologije i interne medicine, što je uslovilo promene u organizaciji laboratorijske službe i njeno dalje jačanje.

Od osnivanja do danas, zahvaljujući odgovornom i posvećenom angažovanju zaposlenih, Služba laboratorijske dijagnostike je prerasla u modernu organizacionu jedinicu koja prati najsavremenije dijagnostičke metode u oblasti laboratorijske medicine.

Opseg delatnosti

Služba laboratorijske dijagnostike funkcioniše u okviru Zajedničkih medicinskih službi i predstavlja sistem laboratorija integrisanih u tri odseka: Odsek za biohemiju i imunohemiju, Odsek za hematologiju i hemostazu i Odsek za mikrobiologiju i parazitologiju.

Odseci obezbeđuju laboratorijsku dijagnostiku za sve tri Klinike KBC-a, kao i za Polikliniku u koju se upućuju ambulantni bolesnici sa teritorije grada Beograda i iz cele Srbije. U okviru pojedinih odseka obavlja se zdravstvena, nastavna i naučno-istraživačka delatnost iz oblasti biohemije, imunohemije, hematologije, hemostaze, mikrobiologije, parazitologije i virusologije. U okviru naučno-istraživačke delatnosti, u našoj laboratoriji je realizovan eksperimentalni deo velikog broja specijalističkih i subspecijalističkih radova, magistarskih i doktorskih disertacija kao i brojnih naučnih i kliničkih studija. Rezultati ovih istraživanja objavljeni su u formi saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima i u formi radova u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

Služba laboratorijske dijagnostike izvodi široku paletu laboratorijskih analiza prateći najsavremenija dostignuća iz ove oblasti i poštujući sve principe dobre laboratorijske prakse sa ciljem da obezbedi efikasnu dijagnostiku za dobrobit bolesnika koji se leče u našoj ustanovi. Zahvaljujući najsavremenijoj laboratorijskoj opremi koja predstavlja vrhunac kvaliteta u smislu tehnoloških inovacija, kao i standardizacije laboratorijskih metoda, godišnje se uradi blizu 900.000 kako osnovnih tako i visokospecijalizovanih analiza sa trendom permanentnog porasta broja izvršenih laboratorijskih usluga.

Služba je uključena u međunarodnu spoljašnju kontrolu kvaliteta RIQAS i UK NEQAS, a u toku je akreditacija laboratorije u sklopu akreditacije KBC-a, kao celine koju sprovodi Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije.

Odseci

  • Odsek za biohemiju i imunohemiju

  • Odsek za hematologiju i hemostazu

  • Odsek za mikrobiologiju i parazitologiju

Preporuke pacijentima za laboratorijska ispitivanja

Ako pacijent dobije uput za laboratorijska ispitivanja treba da se pridržava sledećih uputstava kako bi dobijeni rezultati bili tačni. U zavisnosti od traženih analiza zavisiće i priprema pacijenta, vrsta uzorka (krv, urin, stolica i sl.) kao i način sakupljanja uzorka.

Sve uzorke za mikrobiološka ispitivanja trebalo bi uzimati pre antibiotske terapije ili najmanje 12 sati posle lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.

Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije treba uzeti najranije posle 3 dana od završene terapije.

Usluge

Načelnik i glavni tehničar službe

Zakazivanje pregleda

Laboratorijske usluge se ne zakazuju.

Uzorci krvi i drugog biološkog materijala (urin, ispljuvak, stolica, brisevi i sl.) za ambulantne pacijente se uzimaju u Poliklinici, za hitne pacijente u hitnim prijemnim ambulantama, a za stacionarne pacijente na odeljenjima.

Telefoni za informacije

Odsek za biohemiju i imunohemiju (011) 3010 777 lokal 330
Odsek za hematologiju i hemostazu (011) 3010 777 lokal 330
Odsek za mikrobiologiju i parazitologiju (011) 3010 777 lokal 335

Radno vreme

Odsek za biohemiju i imunohemiju 00:00 – 24:00 cele godine
Odsek za hematologiju i hemostazu 00:00 – 24:00 cele godine
Odsek za mikrobiologiju i parazitologiju 07:00 – 14:00 radnim danima
07:00 – 13:00 subotom