Надзорни одбор је орган који обавља надзор над радом и пословањем Клиничко-болничког центра.

Надзорни одбор има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Клиничко-болничком центру, а три члана су представници оснивача.

Чланове надзорног одбора из реда запослених именује оснивач на предлог Стручног савета Клиничко-болничког центра.

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Надзорни одбор може одлучивати, ако на седници присуствује више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Надзорни одбор у оквиру свог делокруга:

  1. Врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и директора Клиничко-болничког центра.
  2. Прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима.
  3. Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Клиничко-болничког центра воде уредно и у складу са прописима, а може их дати на вештачење.
  4. Разматра извештаје ревизора, налазе и акте инспекцијских и других органа.
  5. Доноси пословник о свом раду.
  6. Подноси годишњи извештај о резултатима надзора.
  7. Обавља и друге послове утврђене законом и статутом КБЦ ”Бежанијска коса”.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777