Физичка и правна лица, у земљи и иностранству, могу пружати донације и давати хуманитарну помоћ КБЦ „Бежанијска коса“ Београд, у новцу, роби, услугама, хартијама од вредности, имовинским и другим правима.

Сва заинтересована лица обраћају се Писмом o намерама за дaвање донације или хуманитарне помоћи, поштом или на адресу електронске поште donacije@bkosa.edu.rs.

У Писму о намерама потенцијални донатор ће нагласити:

  • шта је предмет донације,
  • која је вредност донације,
  • чија је обавеза плаћања пореза,
  • начин и рок извршења донације и
  • друге елементе од значаја за закључење Уговора и реализацију донације.

У случају прихватања донације, потенцијални донатор биће контактиран од стране Правне службе КБЦ „Бежанијска коса“, којом приликом ће добити све неопходне информације о даљем поступању у вези са донацијом.

Напомене

У складу са позитивним прописима, важећим законима и подзаконским актима, предмет донације могу бити само добра која су у дозвољеном правном промету:

  • У складу са Законом о лековима и медициснким средствима („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 107/2012), физичка лица не могу бити донатори лекова и медицинских средстава;
  • У складу са Законом о лековима и медициснким средствима („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 107/2012), донатор лекова, медицинских средстава и медицинске опреме уз писмо намера мора доставити и важеће решење АЛИМС-а о упису предмета донације у Регистар лекова односно, Регистар медицинских средстава;
  • Предмет донације не сме бити коришћена опрема која захтева већа улагања од процењене вредности исте, односно која је неисплатива за примаоца;
  • Предмет донације не сме бити опрема чија је употреба условљена набавком медицнског потрошног материјала само и искључиво од произвођача предметне опреме (затворени системи).

Преузимање докумената

Попуњавање докумената

Документи могу да се попуне електронски у програму Microsoft Word 2007 и новији или да се одштампају и попуне руком.

Контакт особа

Марић Александра, дипл. правник

Директан телефон: (011) 2095 636
Преко централе: (011) 3010 777 локал 119
E-mail: maric.aleksandra@bkosa.edu.rs

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777