Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора.

Стручни савет Клиничко-болничког центра има пет чланова и чине га:

 1. два члана из Клинике за интерну медицину,
 2. два члана из Клинике за хирургију,
 3. један члан из Заједничких медицинских служби.

Чланове стручног савета именује директор на предлог организационих јединица Клиничко-болничког центра.

Чланови стручног савета морају бити здравствени радници са високом стручном спремом.

У раду стручног савета учествује и главна сестра Клиничко-болничког центра.

Директор Клиничко-болничког центра не може бити члан Стручног савета.

Стручни савет састаје се најмање једном у 30 дана.

Стручни савет :

 1. разматра и одлучује о питањима стручног рада у Клиничко-болничком центру,
 2. предлаже прогрaм стручног рада као и стручног развоја Клиничко-болничког центра,
 3. предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника,
 4. предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Клиничко-болничком центру,
 5. прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада,
 6. предлаже чланове Управног и Надзорног одбора из реда запослених
 7. предлаже директору чланове Етичког одбора
 8. подноси извештаје и предлоге директору и Управном одбору Клиничко-болничког центра.
 9. доноси пословник о свом раду
 10. врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, овим статутом и другим општим актима Клиничко-болничког центра.

Стручни савет пуноважно ради, ако на седници присуствује више од половине чланова Стручног савета, и одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777