Отпуст пацијената врши се сваког дана до 10 часова, а изузетно у оправданим и хитним случајевима и после наведеног времена.

Отпуст пацијената из здравствене установе врши се:

  • када пацијент заврши лечење;
  • кадa се пацијент премешта у другу здравствену установу на даље лечење;
  • када то пацијент изричито захтева;
  • на захтев родитеља или стараоца за малолетно лице;
  • због грубог кршења и непридржавања одредаба кућног реда, а да пацијент није животно угрожен и да му се неће битно погоршати здравствено стање.