Управни одбор је орган управљања Клиничко-болничког центра.

Управни одбор има седам чланова од којих су три члана из реда запослених у Клиничко-болничком центру, а четири члана су представници оснивача.

Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.

Чланове управног одбора из реда запослених именује оснивач на предлог Стручног савета Клиничко-болничког центра.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

Управни одбор врши следеће послове:

 1. Доноси Статут Клиничко-болничког центра уз сагласност оснивача.
 2. Одлучује о пословању Клиничко-болничког центра и утврђује пословну политику.
 3. Доноси програм рада и развоја.
 4. Доноси финансијски план.
 5. Усваја годишњи извештај о раду и пословању и годишњи обрачун Клиничко-болничког центра.
 6. Одлучује о коришћењу средстава у складу са законом.
 7. Расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора и заменика директора и подноси предлог оснивачу за именовање.
 8. Утврђује цене здравствених услуга које пружа Клиничко-болнички центар, а које нису утврђене уговором са заводом за здравствено осигурање.
 9. Доноси опште акте у складу са законом и овим статутом којим се уређује:
  • Начин и поступак остваривања здраствене заштите
  • Сузбијање и контрола хоспиталних инфекција
  • Безбедност и здравље на раду
  • Противпожарна заштита
  • Кућни ред
  • Заштита архивске грађе и регистраторског материјала
  • Услови и начин вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
  • Друге опште акте прописане закoном који нису у надлежности директора Клиничко-болничког центра
 1. Доноси одлуке о кредитима у вези са текућим пословањем.
 2. Доноси план набавке опреме и другог и одлучује о набавци и о отуђењу основних средстава у складу са законом.
 3. Доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и обезбеђује услове за његове остваривање.
 4. Преговара са директором Клиничко-болничког центра о висини његове зараде .
 5. Одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања.
 6. Именује повремене комисије и друга радна тела.
 7. Одлучује о осигурању имовине Клиничко-болничког центра и колективног осигурања запослених у складу са законом.
 8. Одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за ове радове, у складу са законом.
 9. Разматра извештај о извршеном надзору над стручним радом.
 10. Подноси оснивачу годишњи извештај о резултатима рада здравствене установе.
 11. Доноси пословник о раду.
 12. Врши и друге послове који су стављени у надлежност управног одбора на основу закона, овог статута и других општих аката Клиничко-болничког центра.

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби.

Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу на предлог:

 1. Директора Клиничко-болничког центра;
 2. Оснивача Kлиничко-болничког центра;
 3. Најмање два члана Управног одбора;
 4. Надзорног одбора.

У циљу решавања одређених питања из делокруга Управног одбора или непосредног одлучивања о појединим питањима, Управни одбор образује своје повремене комисије.

Састав и број повремених комисија, њихове задатке и овлашћења утврђује Управни одбор својом одлуком.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777