Стручни колегијум је стручно тело Клиничко-болничког центра које разматра, предлаже и усваја стручне и доктринарне ставове.

Стручни колегијум Клиничко-болничког центра чине управници клиника и начелници медицинских одељења и служби Клиничко-болничког центра.

Радом стручног колегијума руководи директор Клиничко-болничког центра.

Стручни колегијум састаје се по потреби, а сазива га директор Клиничко-болничког центра.

Стручни колегијум доноси пословник о своме раду.