Обавља послове у области планирања, извештавања и праћења равоја здравствене делатности на нивоу организационих делова и целине КБЦ.

Координира и организује израду планова рада и развоја установе, као и годишњих планова и програма здравствених услуга. Организује и координира послове из области стручног надзора.

Служба прати и анализира, врши евалуацију и извештавање из области постојеће организације и технологије рада центра, координира послове у вези примене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи рада здравствене установе, стара се се за спровођење усвојених процедура и протокола на нивоу центра. Стара се о спровођењу одлука и препорука Комисије за квалитет рада, припрема материјале и анализе квалитета рада по сегментима и у целини установе.

Служба обезбеђује правовременост и тачност периодичног извештавања о раду установе, благовременом прикупљању и достављању информација здравствене статистике надлежним институцијама и државним органима.

Служба иницира и организује активности на унапређењу квалитета и развоју информационих технологија. Обезбеђује функционисање информационог система КБЦ, интернета и веб презентације-сајта КБЦ.

Служба се стара о чувању и вођењу медицинске документације и медицинског архивског и документационог материјала.

Одсеци

  • Одсек за унапређење квалитета, медицинску статистику, план и анализу

  • Одсек за медицинску информатику и медицинску архиву

Начелник службе