• Дневни извештај о приливима и плаћањима на дан 16.12.2015.

  1. СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА
  113.677.149,66 дин.
  2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ ЗА 2015. годину
  28.128.462,91 дин.
  3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
  7.650,00 дин.
  4. ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
  631.908,99 дин.
  УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН:
  142.445.171,56 дин.
  ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА
  1. ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2015.годину
  28.658.722,45 дин.
  2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ
  1.763.781,96 дин.
  УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА:
  30.422.504,41 дин.
  САЛДО
  112.022.667,15 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
  1. ПЛАТЕ
  28.648.353,90 дин.
  2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
  0,00 дин.
  3. ПРЕВОЗ
  0,00 дин.
  4. ЕНЕРГЕНТИ
  1.604.793,36 дин.
  5. ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
  0,00 дин.
  6. МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
  169.357,15 дин.
  ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА ЗА:
  7. ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
  0,00 дин.
  8. ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА
  0,00 дин.
  9. ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ
  0,00 дин.
  10. КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ
  0,00 дин.
  11. САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
  0,00 дин.
  12. ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)
  0,00 дин.
  13. ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ
  0,00 дин.
  14. СТЕНТОВИ
  0,00 дин.
  15. ГРАФТОВИ
  0,00 дин.
  16. ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ
  0,00 дин.
  17. ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ
  0,00 .дин
  УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ:
  30.422.504,41 дин.