Odeljenje ortopedije i ortopedske traumatologije se bavi se dijagnostikom i lečenjem povreda koštano-zglobnog sistema i oboljenja, posebno degenerativnih što uključuje i zbrinjavanje urgentnih stanja u ovoj oblasti.

Odeljenje ortopedije i ortopedske traumatologije ima šest lekara specijalista i dva lekara na specijalizaciji iz ortopedske hirurgije.

Raspolaže sa stacionarom kapaciteta 27 bolesničkih postelja, ambulantom za hitna ortopedsko-traumatološka stanja u sklopu Urgentne prijemne službe i ambulantom ortopedske hirurgije (kontrolni i ultrazvučni  pregledi) u sklopu Polikliničke službe.

U ambulantama se tokom godine obavi 18000 pregleda (prvih i kontrolnih) i preko 400 ultrazvučnih pregleda lokomotornog aparata.

Tokom godine se na odeljenju hospitalizuje oko 850 pacijenata.

Ortopedska hirurgija raspolaže posebnom operacionom salom u kojoj je moguće izvesti i najsloženije koštano-zglobne operacije. Takođe, poseduje artroskop novije generacije na kome se obavljaju intervencije. Izvode se razne vrste resekcionih, mobilizacionih, dinamičkih, amputacionih, korektivnih, stabilizacionih, rekonstruktivnih i aloartroplastičnih operacija, a zapaženi su rezultati u oblasti aloartroplastike kuka, kolena i uspešni počeci aloartroplastike ramena, kao i kompresiono-distrakcione osteosinteze metodom po Ilizarovu. Najčešće se javljaju povrede zgloba kuka. Shodno indikacijama, sa uspehom se preduzimaju i „salvage“ (procedure spasavanja) i aloplastične procedure. Veliko iskustvo je stečeno u lečenju traumatizovanih pacijenata, počev od politraume, otvorenih i zatvorenih preloma svih tipova, luksacija i luksacionih preloma zglobova do različitih mekotkivnih povreda.

Dijapazon operativnih zahvata je veliki:

 • Hirurško lečenje preloma gornjeg i donjeg ekstremiteta savremenim implantima za internu fiksaciju preloma pod kontrolom Rentgen aparata, i to:
  • intramedularnim klinovima (IM) („Gamma nail“ za proksimalni femur i proksimalni humerus, IM klinovima za dijafize femura, tibije i humerusa itd.),
  • DHS („dynamic hip screw“) i DCS („dynamic condylar screw“) sistemima,
  • LCP („low contact plate“) pločama MIPO („minimal invasive plate osteosynthesis“) tehnikom,
  • konvencionalnim implantima,
  • ekstrafokalnim aparatom, itd.
 • Hirurgija ugradnje veštačkih zglobova kuka i kolena (primarna i reviziona hirurgija);
 • Hirurško lečenje urođenih i stečenih deformiteta lokomotornog aparata (čukljevi, iščašenje zgloba kuka, nestabilnost čašice kolena, nestabilnost ramena itd.);
 • Artroskopija kolena (meniskusa, ukrštenih ligamenta itd.), ramena i skočnog zgloba;
 • Hirurško lečenje infekcije lokomotornog aparata (osteomijelitis, gnojne upale zglobova i mekotkivnih struktura).

Postoperativni tok je  pored stručne medicinske nege ispraćen i brzom primenom fizikalne terapije i ranom rehabilitacijom pacijenata, koji u najvećem broju tokom hospitalizacije budu osposobljeni, tj. rehabilitovani za dalji nezavisni život.

Organizacione jedinice

 • Odsek za ortopedsku hirurgiju sa dnevnom bolnicom

 • Odsek za ortopedsku traumatologiju sa poluintenzivnom negom (JIL nivo 1)

 • Odsek za septična stanja koštano-zglobnog sistema sa poluintenzivnom negom (JIL nivo 1)

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra odeljenja