Otpust pacijenata vrši se svakog dana do 10 časova, a izuzetno u opravdanim i hitnim slučajevima i posle navedenog vremena.

Otpust pacijenata iz zdravstvene ustanove vrši se:

  • kada pacijent završi lečenje;
  • kada se pacijent premešta u drugu zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje;
  • kada to pacijent izričito zahteva;
  • na zahtev roditelja ili staraoca za maloletno lice;
  • zbog grubog kršenja i nepridržavanja odredaba kućnog reda, a da pacijent nije životno ugrožen i da mu se neće bitno pogoršati zdravstveno stanje.