Na osnovu odluke o formiranju Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija, formira se Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija u sledećem sastavu:

Broj Radno mesto Funkcija u komisiji
1. Direktor KB Centra Predsednik
2. Zamenik direktora KB Centra Zamenik predsednika
3. Direktor Klinike za hirurgiju Član
4. Direktor Klinike za internu medicinu Član
5. Direktor Klinike za onkologiju Član
6. Načelnik Odeljenja za opštu i abdominalnu hirurgiju Član
7. Načelnik Službe operacionog bloka sa sterilizacijom Član
8. Glavna sestra KB Centra Član
9. Glavna sestra Klinike za hirurgiju Član
10. Glavna sestra Klinike za internu medicinu Član
11. Glavna sestra Klinike za onkologiju Član
12. Glavna sestra Službe operacionog bloka sa sterilizacijom Član
13. Šef Odseka mikrobiologije sa parazitologijom Član
14. Načelnik Službe za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (bolničke apoteke) Član
15. Strukovna medicinska sestra/strukovni sanitarno-ekološki inženjer Član
16. Specijalista epidemiologije Član

 

Komisija donosi Program za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija i godišnji Plan za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija, koji se dostavlja nadležnom Zavodu za javno zdravlje.

Komisija obavlja sledeće poslove:

 1. Donosi i periodično revidira Program i stručno-metodološka uputstva za Mere prevencije i suzibijanja bolničkih infekcija;
 2. Dostavlja uputstva u pismenoj ili elektronskoj formi svim organizacionim jedinicama;
 3. Donosi godišnji Plan rada komisije kojim:
  • Određuje stručne prioritete u suzbijanju bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji, kao i postupke u okviru mera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija u skladu sa preporukama i uputstvima republičke Stručne komisije za nadzor nad bolničkim infekcijama;
  • Određuje metod u praćenju bolničkih infekcija prema preporuci doktora medicine, specijaliste epidemiologije;
  • Prati primenu preporuka i mera za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija;
 4. Analizira kretanje bolničkih infekcija i utvrđuje prioritete u epidemiološkom nadzoru;
 5. Sarađuje sa nadležnim Institutima, odnosno Zavodima za javno zdravlje;
 6. Razmatra peropdićne izveštaje koje priprema organizaciona jedinica za bolničke infekcije u zdravstvenim ustanovama, na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno medicinska sestra-tehničar u saradnji a doktorom medicine, specijalistom epidemiologije u ustanovama;
 7. Podnosi periodične izveštaje odgovornom licu – direktoru ustanove i nadležnom Institutu, odnosno Zavodu za javno zdravlje.

 

Komisija radi na osnovu Poslovnika o radu.

Rad komisije odvija se na sastancima koji se organizuju najmanje dva puta tokom godine, a po potrebi ik češće, u zavisnosti od epidemiološke situacije u pogledu bolničkih infekcija.

Članovi Komisije za svoj rad su odgovorni direktoru.

Direktor ustanove odgovoran je za sprovođenje mera prevencije i suzbijanja bolničkih infekcija.

Preuzimanje dokumenata

Poslovnik Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija, PDF dokument, xxx kB (u pripremi)

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777