Upravni odbor je organ upravljanja Kliničko-bolničkog centra.

Upravni odbor ima sedam članova od kojih su tri člana iz reda zaposlenih u Kliničko-bolničkom centru, a četiri člana su predstavnici osnivača.

Najmanje jedan član Upravnog odbora iz reda zaposlenih mora biti zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom.

Članove upravnog odbora iz reda zaposlenih imenuje osnivač na predlog Stručnog saveta Kliničko-bolničkog centra.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

 1. Donosi Statut Kliničko-bolničkog centra uz saglasnost osnivača.
 2. Odlučuje o poslovanju Kliničko-bolničkog centra i utvrđuje poslovnu politiku.
 3. Donosi program rada i razvoja.
 4. Donosi finansijski plan.
 5. Usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju i godišnji obračun Kliničko-bolničkog centra.
 6. Odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom.
 7. Raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za direktora i zamenika direktora i podnosi predlog osnivaču za imenovanje.
 8. Utvrđuje cene zdravstvenih usluga koje pruža Kliničko-bolnički centar, a koje nisu utvrđene ugovorom sa zavodom za zdravstveno osiguranje.
 9. Donosi opšte akte u skladu sa zakonom i ovim statutom kojim se uređuje:
  • Način i postupak ostvarivanja zdrastvene zaštite
  • Suzbijanje i kontrola hospitalnih infekcija
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Protivpožarna zaštita
  • Kućni red
  • Zaštita arhivske građe i registratorskog materijala
  • Uslovi i način vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
  • Druge opšte akte propisane zakonom koji nisu u nadležnosti direktora Kliničko-bolničkog centra
 1. Donosi odluke o kreditima u vezi sa tekućim poslovanjem.
 2. Donosi plan nabavke opreme i drugog i odlučuje o nabavci i o otuđenju osnovnih sredstava u skladu sa zakonom.
 3. Donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i obezbeđuje uslove za njegove ostvarivanje.
 4. Pregovara sa direktorom Kliničko-bolničkog centra o visini njegove zarade .
 5. Odlučuje o otpisu nenaplativih i zastarelih potraživanja.
 6. Imenuje povremene komisije i druga radna tela.
 7. Odlučuje o osiguranju imovine Kliničko-bolničkog centra i kolektivnog osiguranja zaposlenih u skladu sa zakonom.
 8. Odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekata kao i obezbeđenju sredstava za ove radove, u skladu sa zakonom.
 9. Razmatra izveštaj o izvršenom nadzoru nad stručnim radom.
 10. Podnosi osnivaču godišnji izveštaj o rezultatima rada zdravstvene ustanove.
 11. Donosi poslovnik o radu.
 12. Vrši i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost upravnog odbora na osnovu zakona, ovog statuta i drugih opštih akata Kliničko-bolničkog centra.

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine članova Upravnog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Predsednik Upravnog odbora saziva sednicu Upravnog odbora prema potrebi.

Predsednik Upravnog odbora dužan je da sazove sednicu na predlog:

 1. Direktora Kliničko-bolničkog centra;
 2. Osnivača Kliničko-bolničkog centra;
 3. Najmanje dva člana Upravnog odbora;
 4. Nadzornog odbora.

U cilju rešavanja određenih pitanja iz delokruga Upravnog odbora ili neposrednog odlučivanja o pojedinim pitanjima, Upravni odbor obrazuje svoje povremene komisije.

Sastav i broj povremenih komisija, njihove zadatke i ovlašćenja utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777