Posete u bolnicama imaju veliki doprinos u lečenju i davanju podrške pacijenatima. Porodica i prijatelji imaju ogromnu ulogu u procesu zbrinjavanja pacijenata koji borave u bolnici.

Posete pacijentima su dozvoljene u skladu sa odlukom zdravstvene ustanove. Pravo je pacijenta da zabrani posete određenom licu ili licima. Uz posebno odobrenje rukovodioca organizacione jedinice, pacijentu se može odobriti i poseta sveštenog lica radi obavljanja verskog obreda.

Pacijentima koji boluju od određenih zaraznih bolesti, nadležni lekar može zabraniti posete.

Vreme poseta:

 • Radnim danima (od ponedeljka do petka): od 15:00 – 16:00 časova;
 • Vikendom (subota i nedelja) i praznicima: od 14:00 do 16:00 časova.

Posete u bolnici su zabranjene:

 • Deci do 7 (sedam) godina starosti;
 • Na odeljenjima intenzivnih nega (u skladu sa važećom zakonskom regulativom).

Posete se mogu zabraniti ili ograničiti ukoliko je to u interesu zaštite zdravlja pacijenta. Zabrana ili ograničenje mogu biti u pogledu vremena i broja posetilaca. Maksimalan broj posetilaca je tri.

Posete pacijentima koji se nalaze pod sudskom istragom, dozvoljene su uz posebno odobrenje nadležnog suda.

Za vreme epidemije zaraznih bolesti, posete pacijentima se zabranjuju u svim ili na pojedinim delovima zdravstvene ustanove. Ta zabrana posete pacijentima objavljuje se u medijima i ističe se na ulaznim vratima zdravstvene ustanove.

Posetiocima je strogo zabranjeno donošenje alkohola i opojnih sredstava pacijentima. Posetioci su dužni da paze na čistoću, red i mir dok se nalaze u zdravstvenoj ustanovi i da poštuju kućni red ustanove.

Posetiocima je naročito zabranjeno:

 • pušenje u bolesnički msobama;
 • bacanje otpadaka, hartije, kutija i sličnog po sobama, hodnicima i u krugu zdravstvene ustanove;
 • parkiranje vozila u krugu zdravstvene ustanove, upotreba zvučnih signala;
 • uzimanje alkohola ili droge, kao i unošenje vatrenog oružja;
 • sedenje po krevetima;
 • izazivanje vike, svađe i nereda.

O redu za vreme posete staraju se medicinske sestre-tehničari odeljenja.

Po isteku vremena utvrđenog za posete, odeljenske medicinske sestre-tehničari obaveštavaju posetioce da je vreme posete isteklo i da su dužni da napuste zdravstvenu ustanovu.

Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika

INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU BOLESNIKA DAJE ISKLJUČIVO ORDINIRAJUĆI LEKAR NA ODELJENJU U PERIODU OD 12:00 DO 13:00 ČASOVA.

Obaveštenje o stanju zdravlja pacijenta drugim licima se može dati isključivo uz prethodnu pismenu saglasnost pacijenta. Saglasnost pacijenta je sastavni deo istorije bolesti.

Ako je pacijent, odnosno zakonski zastupnik, pismenom izjavom ili ovlašćenjem overenim kod nadležnog organa, a koje se čuva u medicinskoj dokumentaciji, dao pristanak na saopštavanje podataka o zdravstvenom stanju, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777