U Službi se obavljaju poslovi zdravstvene, nastavne i naučno-istraživačke delatnosti iz oblasti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog lečenja.

U okviru zdravstvene delatnosti u Službi se organizuju i obavljaju poslovi anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog lečenja i terapije akutnog postoperativnog bola i terapije hroničnog bola, za stacionarne pacijente, i poliklinički deo: hirurgije, urologije, ortopedije, onkohirurgije, grudne hirurgije, interne medicine, palijativne nege i dr., a kroz anesteziološku ambulantu i poslove adekvatne i efikasne pripreme elektivnih hirurških bolesnika, pre hospitalizacije.

Istorijat

Razvoj Anestezije kao dela hirurgije započeo je 1964. godine dolaskom Prim. dr Olivere Radojković kao jedinog specijaliste anesteziologa u tadašnjoj Gradskoj bolnici za grudne bolesti na Bežanijskoj kosi, a 1968. godine formirana je jedinica za intenzivnu respiratornu terapiju koja je bila i intenzivna nega za postoperativno lečenje.

Godine 1990. Odsek Anestezije postaje Odeljenje za Anesteziju i intenzivnu negu u okviru Klinike za hirurgiju čiji je načelnik bio prim dr sc. Sava Zorić. Anesteziologiju u KBC ”Bežanijska kosa” posebno karakteriše primena regionalne anestezije i terapije bola koju promoviše prim. Zorić. On je takođe osnovao Srpski aktiv za regionalnu anesteziju koji postoji i danas.

Prof. dr Dragan Pavlović bio je načelnik anestezije do 2014. godine. Bio je dugogodišnji predsednik Društva anesteziologa Srbije (DAS) i osnovao je Beogradski simpozijum o bolu (BISOP) 2010. godine u KBC ”Bežanijska kosa”.

Dalji razvoj KBC ”Bežanijska kosa”, posebno njenih operativnih jedinica, formiranje novih i prestrukturiranje postojećih odeljenja, usavršavanje novih anestezioloških i interventnih procedura, uvođenje savremenih protokola u lečenju kritično obolelih, novih tehnologija i aparata što neminovno dovodi do daljeg napredovanja kadrovskih i tehničkih kapaciteta na Anesteziji.

Šta je anesteziolog?

Većina ljudi misli o svom anesteziologu kao o “doktoru iza maske” koji im pomaže da spavaju tokom operacije i koji ih budi kada je sve gotovo.

Ono što malo ljudi shvata je da anesteziolog danas ima važnu ulogu u operacionoj sali – on je obučen da proceni, zaštiti i reguliše vaše vitalne funkcije koje mogu biti ugrožene tokom operacije. Štaviše, ovi specijalisti odmah dijagnostikuju i leče sve zdravstvene probleme koji mogu nastati tokom operacije i u toku oporavka.

Kako je anesteziolog kvalifikovan da vam pomogne?

Anesteziolozi su doktori medicine koji završavaju Medicinski fakultet u trajanju od 6 godina. Nakon godinu dana obaveznog staža, dve godine rada u kliničkoj praksi, četiri godine provedu u intenzivnom treningu savladavanja medicinskih i tehničkih aspekata specijalizacije. Sa položenim specijalističkim ispitom stiču zvanje specijalista anesteziolog i reanimatolog.

Čak i po završenom treningu oni i dalje uče o novim medicinskim dostignućima i tehnikama anestezije, tako da je sa svakim sledećim pacijentom iskustvo sve veće i sigurnije. Oni su specijalizovani u kardiologiji, lečenju kritično obolelih, internoj medicine, farmakologiji i hirurgiji da bi mogli da ispune svoju ulogu u modernoj medicini.

Ko je anesteziolog?

Anesteziolog je visoko obučen lekar, koji se specijalizuje u oblasti anestezije i intenzivnog lecenja.

Prvenstveno je odgovoran za bezbednost i dobrobit pacijenta pre, tokom i posle operacije. To uključuje njegovo mesto u obezbeđivanju nesvesnog stanja zvanog “opšta anestezija”, davanju “regionalne anestezije”, gde je samo jedan deo tela umrtvljen ili u sediranju kada je to indikovano kod potrebe za ukidanjem bola i anksioznosti. Omogućava kontinuirano obezboljavanje i održavanje vitalnih funkcija koje mogu biti ugrožene tokom agresivnih medicinskih procedura.

Uloga anesteziologa prevazilazi operacionu salu. Anesteziolog je odgovoran za preoperativnu procenu pacijenta, kada pažljivo razmatra i procenjuje trenutno stanje zdravlja pacijenta i planiranu hiruršku intervenciju kako bi doneo odluku o najsigurnijem planu anestezije za svakog pacijenta pojedinačno. Odgovoran je takođe za dobrobit pacijenta u postoperativnom periodu dok prolazi dejstvo anestetika. On je često uključen u lečenju akutnog postoperativnog bola, kao i hroničnog bola i kancerskog bola.

Anesteziolog je nezamenljiv u JIL (jedinici intenzivnog lečenja) gde daje najveći doprinos u lečenju koristeći najsavremenije mašine za veštačko disanje ili zamenu bubrežne funkcije npr.

Anesteziolog se bavi zbrinjavanjem mnogih hitnih stanja, po život opasnih. Tako u procesu “oživljavanja” odnosno kardiopulmonalne reanimacije obezbeđuje disajni put, ponovno pokretanje srčanog rada i izvodi napredne mere životne potpore.

Kao konsultant igra važnu ulogu u stabilizaciji i pripremi pacijenta za hitne operacije.

Anesteziološki tim se sastoji od specijaliste anesteziologa kao vođe tima i medicinskog tehničara sa iskustvom u oblasti anestezije.

VERUJTE ANESTEZIOLOGU JER ON VERUJE VAMA.

Svi anesteziolozi rade prema potrebi posla u svim segmentima anestezije, reanimacije, konsultacija, ambulantno-polikliničkom pregledu, ambulantnoj anesteziji i intenzivnom lečenju.

Odeljenja

 • Odeljenje anesteziologije

  Primenjuje sve vrste savremene anestezije uz korišćenje moderne anesteziološke opreme. Primenjuju se savremene anesteziološke procedure:

  • TIVA/TCI; inhalaciona anestezija niskim protocima gasova,
  • regionalna anestezija,
  • PCA,
  • kontinuirana i
  • PCEA epiduralna analgezija i interventne procedure u lečenju bola.

  Godišnje se sprovede do 5000 anestezija za različite hirurške procedure u 5 operacionih sala. Izvode se sve metode anestezije u zavisnosti od opšteg stanja bolesnika i vrste hirurške intervencije. Više od 1500 savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura godišnje se obavlja u opštoj anesteziji, proceduralnoj sedaciji i regionalnoj anesteziji ili kombinaciji ovih metoda.

 • Odeljenje intenzivnog lečenja (JIL nivo 3 - Centralna intenzivna jedinica ustanove)

  Oformljeno je na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti uredbom Vlade Republike Srbije o planu mreže zdravstvenih ustanova. Nivo III Intenzivnog lečenja i nege služi za lečenje pacijenata kod kojih je neophodna složena respiratorna potpora ili bazična respiratorna potpora, zajedno sa potporom još najmanje dva organska sistema (pacijenti sa disfunkcijom više organa). Ima kapacitet od 4 kreveta sa najsavremenijim invazivnim monitoringom i funkcioniše zajedno sa hirurškom intenzivnom negom čiji je kapacitet 10 kreveta sa kompletnim monitoringom. U njemu se leče hitno i elektivno operisani hirurški bolesnici, bolesnici koji se pripremaju za veće hirurške procedure, kao i oni sa različitim stepenom hirurških komplikacija po Clavien-Dindo klasifikaciji.

 • Kabinet za specijalističko-konsultativne preglede i lečenje bola

  Kabinet se sastoji iz ambulante za terapiju bola i anesteziološke ambulante za preoperativnu pripremu pacijenata.

  Anesteziološka ambulanta radi svakog radnog dana od 07:00 – 14:00 časova u zgradi poliklinike.

  Prednost pri pregledu imaju:

  • hospitalizovani pacijenti,
  • pacijenti dnevne bolnice,
  • deca,
  • trudnice,
  • invalidi i lica sa posebnim potrebama.

  Ukoliko pacijent nema overenu zdravstvenu legitimaciju, pregled će biti naplaćen po cenovniku RFZO.

  Potrebno je da pacijent donese kompletnu medicinsku dokumentaciju vezanu za sadašnju bolest i hronična oboljenja koja leči (laboratorijske analize, rendgenski snimak pluća i srca, EKG, internistički ili pedijatrijski nalaz, spisak lekova koje redovno uzima). Nalazi ne bi trebalo da budu stariji od mesec dana.

  Terapija akutnog i hroničnog bola izvodi se invazivnim i neinvazivnim metodama (farmakoterapija). Neophodno je imati uput za specijalistički pregled i svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

   

  Ambulanta za terapiju bola radi utorkom i četvrtkom od 08:00 – 14:00 časova.

  Anesteziološka ambulanta za preoperativnu pripremu radi od ponedeljka do petka od 08:00 do 14:00 časova. Svi pacijenti koji dolaze na planiranu operaciju moraju biti pregledani u anesteziološkoj ambulanti pre prijema u bolnicu.

  Neophodno je imati uput za specijalistički pregled, izveštaj hirurga, laboratorijske analize (krvna slika, biohemijske analize, krvna grupa), EKG, izveštaj interniste, rendgenski snimak pluća ne stariji od mesec dana.

  Ukoliko se pacijenti hronično leče kod lekara drugih specijalnosti, potrebni su izveštaji tih lekara ne stariji od mesec dana.

  U anesteziološkoj ambulanti ćete dobiti informisani pristanak koji treba obavezno pročitati i potpisati.

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavna sestra službe

Kontakt podaci

Direktan telefon: (011) 3010 742
Preko centrale: (011) 3010 777
– lokal 440 – sestrinska soba
– lokal 441 – načelnik