INFORMACIJA O RADU NAUČNOG ODBORA

Članovi naučnog odbora su istaknuti predstavnici struke, odnosno nauke.

Naučni odbor može doneti odluku, ako je na sednici prisutno više od polovine članova.

 1. Naučni odbor je naučno-stručno telo koje ima zadatak razvijanja naučne misli i istraživačkog rada u KBC „Bežanijska kosa“.
 2. Zadatak naučnog odbora je da se stara o naučnom kvalitetu i rejtingu instraživačkih radova, koji se produkuju od strane zaposlenih.
 3. Njegov zadatak je da inicira rad na istraživanjima, čiji je cilj stvaranje nove kategorije mladih stvaralaca i budućih magistara i doktora nauka.
 4. Razmatra predložene programe naučno-istraživačkog rada i naučnih projekata i ocenjuje njihove rezultate.
 5. Procenjuje naučni kvalitet planiranih akademskih radova (doktorata, magisterijuma, specijalističkih akademskih studija).
 6. Naučni odbor o svojim odlukama obaveštava etički odbor i Direktora ustanove.
 7. O svim vidovima naučno-istraživačkog rada treba da budu obavešteni nadležni rukovodioci (direktor Klinike, načelnik Odeljenja) koji moraju biti prisutni prilikom prezentovanja prethodno pomenutih radova na naučnom odboru.
 8. U slučaju da je mentor iz druge ustanove, komentor bi trebalo da bude iz našeg KBC-a, ukoliko postoji specijalista tog tipa.
 9. Naučni radovi svih zaposlenih u KBC-u, koji se planiraju da budu izlagani na različitim nekomercijalnim naučnim skupovima, moraju prethodno biti prikazani na matičnom odeljenju i o tome je potrebno obavestiti članove naučnog odbora.
 10. Obavezno je redovno dostavljanje godišnjeg izveštaja o objavljenim publikacijama u međunarodno priznatim časopisima naučnom odboru do 30.12. tekuće godine, bez obzira da li je zaposleni autor ili koautor rada.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777