Poštovani korisnici,

Najveći broj ispitivanja u ovoj, kao i u drugim bolnicama, obavlja se ambulantno, odnosno poliklinički.

U slučaju potrebe za bolničkim lečenjem ili ispitivanjem ukazujemo Vam da se prijem može obaviti u hitnim stanjima u bilo koje vreme dana ili noći kada je bolnica otvorena za prijem hitnih stanja (za sada svaki drugi dan naizmenično sa KBC Zemun) ili kod planirane hospitalizacije u zakazano vreme (vreme dogovoreno sa ordinirajućim lekarom).

Sve procedure prijema se odvijaju na jednom mestu u Urgentnoj službi KBC “Bežanijska kosa” (dobro obeleženi prostor u suterenu bolnice).

Poštujte zakazano vreme prijema i ponesite sve potrebne dokumente i stvari, a u slučaju iznenadne sprečenosti da na vreme stignete u KBC, nadležnu službu obavestite telefonskim putem.

Prijem pacijenata

Pacijent koji je primeljen na bolničko lečenje, po pravilu se upućuje na sanitarnu obradu (kupanje, presvlačenje i drugo). Svoje odelo i rublje pacijent predaje radniku garderobe, a ostale lične stvari može poslati kući preko svog pratioca. Primopredaja stvari vrši se u garderobi putem reversa. Revers obavezno sadrži matični broj istorije bolesti. Revers se izdaje u dva primerka od kojih jedan ostaje u garderobi, dok drugi dobija pacijent. Revers potpisuje pacijent i radnik garderobe koji je izvršio prijem stvari. Ako revers ne može da potpiše sam pacijent, može ga potpisati njegov pratilac. Ako pacijent nema pratioca onda revers umesto njega, potpisuju najmaje dva radnika ustanove.

Prilikom predaje stvari, pacijent je dužan da prijavi garderobi sve stvari od vrednosti kao što su zlatni nakit, novac, časovnik i drugo. Radnik u garderobi dužan je da skrene pažnju pacijentu da sve dragocenoti, novac i druge stvari od vrednosti preda pratiocu. Ukoliko pacijent ne postupi prema uputstvu, zdravstvena ustanova ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost.

Ako pacijent nema pratioca ili nije pri svesti, a poseduje dragocenosti ili novac, primljene stvari od vrednosti se pakuju, obeležavaju po broju i vrsti na posebnom reversu, koji se izrađuje u tri primerka. Revers potpisuju odeljenska sestra, garderober i radnik obezbeđenja (kada mu se izvrši predaju dragocenosti ili novca).

Neophodno je da za prijem u bolnicu donesete sledeće stvari:

  • overenu zdravstvenu knjižicu;
  • ličnu kartu;
  • uput za stacionarno lečenje od izabranog lekara;
  • medicinsku dokumentaciju;
  • sredstva za ličnu higijenu;
  • pidžamu;
  • papuče;
  • sve lekove koje ste pili kod kuće.

UKOLIKO JE HITAN PRIJEM – NAKNADNO DOSTAVITI SVE GORE NAVEDENO!

NE NOSITE VREDNOSTI (nakit, novac i slično), NE MOŽEMO GARANTOVATI ZA NJIHOVU SIGURNOST!

Dobro došli u KBC „Bežanijska kosa“.

MOLIMO SVE PACIJENTE DA SE PRIDRŽAVAJU PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU KOJI JE ISTAKUT NA SVAKOM BOLNIČKOM ODELJENJU!

Dužnosti pacijenata

U ostvarivanju zdravstvene zaštite, pacijent je dužan da se pridržava opštih akata ustanove o uslovima boravka i ponašanja u njoj.

Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika

INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU BOLESNIKA DAJE ISKLJUČIVO ORDINIRAJUĆI LEKAR NA ODELJENJU U PERIODU OD 12:00 DO 13:00 ČASOVA.

Obaveštenje o stanju zdravlja pacijenta drugim licima se može dati isključivo uz prethodnu pismenu saglasnost pacijenta. Saglasnost pacijenta je sastavni deo istorije bolesti.

Ako je pacijent, odnosno zakonski zastupnik, pismenom izjavom ili ovlašćenjem overenim kod nadležnog organa, a koje se čuva u medicinskoj dokumentaciji, dao pristanak na saopštavanje podataka o zdravstvenom stanju, nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

Kapaciteti bolnice

Molimo sve pacijente da imaju razumevanja za ograničene kapacitete bolnice zbog čega se eventualno ne može primiti bolesnik iako za to postoje indikacije.

Mogućnost posebnog smeštaja

Obaveštavamo Vas da u okviru KBC „Bežanijska kosa“ postoji mogućnost posebnog smeštaja u jednokrevetnim bolničkim sobama sa vanstandardnim uslovima.

Ova mogućnost može se koristiti isključivo prema medicinskoj indikaciji i uz saglasnost nadležnog lekara, a na zahtev pacijenta.

Poseban smeštaj se plaća prema zvaničnom cenovniku odobrenom od strane Upravnog odbora ustanove.

Kontakt telefon za bliže informacije: (011) 3010 730 u periodu od 09:00 do 14:00 sati.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777