Na osnovu konkursa Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj tokom 2005 godine, KBC Bežanijska kosa dobila je finansiranje za naučni projekat: MULTIDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE FAKTORA RIZIKA ZA NASTANAK TROMBOZA U ANTIFOSFOLIPIDNOM SINDROMU.Problem proučavanja antifosfolipidnog sindroma (AFS) od izuzetne je važnosti s obzirom da se upravo radi o najčešćem uzroku tromboza kod odraslih osoba.

Cilj ovog multidisciplinarnog projekta, gde učestvuje više stručnjaka različitih specijalnosti iz različitih medicinskih ustanova:

  1. Utvrđivanje prevalencije antifosfolipidnih antitela kod bolenika sa arterijskim i venskim trombozama i recidivantnom akušerskom patologijom.
  2. Ispitivanje kliničkih implikacija prisustva tipa i koncentracija antifosfolipidnih antitela (LA, AKL, β2GP2) kod bolesnika kako sa sekundarnim, tako i sa primarnimantifosfolipidnim sindromom.
  3. Utvrđivanje uloge antifosfolipidnih antitela u nastanku inducirane (izazvane) ateroskleroze krvnih sudova kod bolesnika sa autoimunim bolestima i kod mladih (< 50 godina života).
  4. Priprema materijala za nacionalni registar bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom radi mogućnosti njegove primene u međunarodnim studijama.
  5. Sagledavanje ishoda lečenja različitim terpijskim protokolima bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom.

U okviru prve tematske celine izvršiće se populaciono istraživanje prevalencije antifosfolipidnih antitela kod bolesnika sa venskim i arterijskim trombozama na uzorku od 500 bolesnika primenom stanardizovanih imunoloških metoda. Istraživanje je deo multicentrične studije koja se sprovodi kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou (Imunološka laboratorija Centra za autoimune bolesti Tel – Avivskog univerziteta).Utvrđivanjem prisustva antifosfolipidnih antitela kod bolesnika s nastalim trombozama venske i arterijske mreže izvršiće se pravovremena dijagnostika kohorte bolesnika sa ciljem da se upotpuni terapijski protokol. Kliničko, imunoserološko i ispitivanje metodama vizuelizacije (NMR, CT, Doppler krvnih sudova i dr.) biće izvršeno radi otkrivanja patoloških promena ucirkulaciji kod bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom.Nalaz antifosfolipidnih antitela mogao bi imati veliki značaj kako za predviđanje pojave novih tromboembolijskih komplikacija autoimunske geneze, tako i za ponovljene akušerske komplikacije.

Tromboembolijske pojave i patologija trudnoće ne podležu obaveznoj prijavi i kod nas nema registra bolesnika, a podaci o broju bolesnika su neadekvatni, jer nije zadovoljavajuće šifriranje bolesnika, pa se studija prevalencije antifosfolipidnog sindroma i njegovih različitih kliničkih ispoljavanja smatra veoma značajnom. Sistematsko ispitivanje faktora rizika za pojavu tromboza i akušerske patologije do sada kod nas nije sprovedena.

Projekti sa Svetskom zdravstvenom organizacijom

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777