Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora.

Stručni savet Kliničko-bolničkog centra ima pet članova i čine ga:

 1. dva člana iz Klinike za internu medicinu,
 2. dva člana iz Klinike za hirurgiju,
 3. jedan član iz Zajedničkih medicinskih službi.

Članove stručnog saveta imenuje direktor na predlog organizacionih jedinica Kliničko-bolničkog centra.

Članovi stručnog saveta moraju biti zdravstveni radnici sa visokom stručnom spremom.

U radu stručnog saveta učestvuje i glavna sestra Kliničko-bolničkog centra.

Direktor Kliničko-bolničkog centra ne može biti član Stručnog saveta.

Stručni savet sastaje se najmanje jednom u 30 dana.

Stručni savet :

 1. razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada u Kliničko-bolničkom centru,
 2. predlaže program stručnog rada kao i stručnog razvoja Kliničko-bolničkog centra,
 3. predlaže plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
 4. predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Kliničko-bolničkom centru,
 5. prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada,
 6. predlaže članove Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih
 7. predlaže direktoru članove Etičkog odbora
 8. podnosi izveštaje i predloge direktoru i Upravnom odboru Kliničko-bolničkog centra.
 9. donosi poslovnik o svom radu
 10. vrši i druge poslove predviđene zakonom, drugim propisima, ovim statutom i drugim opštim aktima Kliničko-bolničkog centra.

Stručni savet punovažno radi, ako na sednici prisustvuje više od polovine članova Stručnog saveta, i odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
 • Telefonom: (011) 30 10 777