Nadzorni odbor je organ koji obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Kliničko-bolničkog centra.

Nadzorni odbor ima pet članova od kojih su dva člana iz reda zaposlenih u Kliničko-bolničkom centru, a tri člana su predstavnici osnivača.

Članove nadzornog odbora iz reda zaposlenih imenuje osnivač na predlog Stručnog saveta Kliničko-bolničkog centra.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Nadzorni odbor može odlučivati, ako na sednici prisustvuje više od polovine članova Nadzornog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor u okviru svog delokruga:

  1. Vrši nadzor nad zakonitošću rada Upravnog odbora i direktora Kliničko-bolničkog centra.
  2. Pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima.
  3. Utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Kliničko-bolničkog centra vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati na veštačenje.
  4. Razmatra izveštaje revizora, nalaze i akte inspekcijskih i drugih organa.
  5. Donosi poslovnik o svom radu.
  6. Podnosi godišnji izveštaj o rezultatima nadzora.
  7. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom KBC ”Bežanijska kosa”.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777