Bavi se dijagnostikom i lečenjem najsloženijih hematoloških oboljenja uključujući maligne neoplazme: leukemije, limfome i drugim vrstama dijagnostike i lečenja.

Raspolaže savremenom komorom za rastvaranje citostatika i primenu hemioterapije, moderne optičke mikroskope, posebni prostor za dijagnostičke i terapijske intervencije. Hematološka laboratorija raspolaže savremenim automatskim brojačem krvnih elemenata i automatskim koagulometrom koji omogućava dijagnostiku skoro svih urođenih ili stečenih poremećaja hemostaze.

Odseci

  • Odsek kliničke hematologije

  • Odsek onkohematologije sa jedinicom za autologu transplantaciju kostne srži

  • Odsek poluintenzivne nege (JIL nivo 1)

Usluge

Načelnik i glavna sestra odeljenja