Istorijat

Služba za patologiju KBC Bežanijska kosa je organizovana i počela je sa radom 16.10.1998. godine. Osnivač i prvi načelnik službe za patologiju bio je Prof. dr Miroslav Oprić. U trenutku osnivanja služba je raspolagala najnovijom opremom i pružala je dijagnostičke usluge (kao patologija opšteg tipa) koristeći standardne HE i histohemijske analize, a kasnije su uvedene i imunohistohemijske analize prvo za karcinome dojke, a zatim i za ostale malignitete.

Pored Prof. dr Miroslava Oprića u službi su bili zaposleni i dr Aranka Savić, dr Zorka Milovanović i dr Gordana Pupić. Dr Zorka Milovanović i dr Gordana Pupić su 2001. godine prešle na Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, a primljeni su dr Darko Babić i dr Miodrag Stojiljković, kasnije i dr Svetlana Oprić. Dr Aranka Savić i dr Darko Babić su nastavili svoje profesionalne karijere u inostranstvu, a primljena je dr Vojislava Petrović koja je kasnije napustila našu ustanovu. U labaratoriji su bile zaposlene Zorica Milićević, Lidija Burić i Ana Karamata, koja je od navedenih jedina ostala, kao i administrator Dragana Nedeljković i spremačica Danica Zdravković.

Danas su u službi za patologiju zaposlena dva patologa.

O službi

Služba spada u vrhunske jedinice ove struke u zemlji i opremljena je savremenom opremom koja omogućava brzu obradu tkiva (tkivni procesor, automat za bojenje, rotacioni mikrotom). Služba poseduje i kriotom radi intraoperativne konsultativne biopsije (eks tempore analize).

U službi se obrađuju sve vrste tkiva i citološki materijal. Organizovana je i Laboratorija za imunohistohemijske analize. Poseban segment službe je arhiva koja se sastoji od arhive parafinskih blokova, mikroskopskih preparata i arhiva listi sa postavljenim dijagnozama.

U službi patologije obavlja se:

  • standardna patohistološka dijagnostika,
  • intraoperativna dijagnostika (eks tempore analiza),
  • imunohistohemijska i histohemijska dijagnostika,
  • citološke analize i
  • ekspertizno-konsultativna dijagnostika.

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama.

Biopsijske dijagnostičke analize zasnivaju se na savremenim svetskim protokolima i pružaju sve dijagnostičke i prediktivne faktore koji su neophodni za lečenje, praćenje i ukupan tretman pacijenata.

U našoj službi se radi precizno utvrđivanje vrste, tipa tumora i histogenetskog porekla tumora (dijagnostika karcinoma dojke, pluća, gastrointestinalnih tumora uključujući i GIST-ome, tumore jetre i pankreato-bilijarnog sistema, neuroendokrinih tumora svih lokalizacija, uroloških karcinoma (prostata, mokraćna bešika i bubreg), malignih tumora kože (melanomi), endokrini tumori (štitasta i nadbubrežna žlezda).

Radi se i ono što je posebno važno za onkološku dijagnostiku:

  • indeks proliferacije , metastatski parametri i parametri rezistencije na terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohistohemijskim ispitivanjima,
  • procena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom markera (Ki-67, bcl-2, p53 i drugi),
  • razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih bolesti od lokalnih metastatskih karcinoma (detekcija mikrometastaza) u regionalnim limfnim nodusima.

Naša služba za patologiju spada u 5 referentnih centara u Srbiji koji se bave kompletnom patohistološkom i imunohistohemijskom dijagnostikom karcinoma dojke:

  • određivanje receptorskog statusa (estrogenski i progesteronski receptori),
  • određivanje HER2 statusa (kod karcinoma dojke i karcinoma želuca).

Služba patologije sprovodi i kontinuiranu spoljašnju kontrolu kvaliteta izrade preparata i interpretacije prognostičkih parametra za karcinom dojke (Er, Pr i HER2 statusa). Kontrolu obavlja NordiQC, Danska.

Usluge

Materijal je u pripremi.

Načelnik i glavni laborant službe

Kontakt telefoni

Direktan broj (011) 3010 765
Preko centrale (011) 3010 777 lokali 600, 601, 602