Fizička i pravna lica, u zemlji i inostranstvu, mogu pružati donacije i davati humanitarnu pomoć KBC „Bežanijska kosa“ Beograd, u novcu, robi, uslugama, hartijama od vrednosti, imovinskim i drugim pravima.

Sva zainteresovana lica obraćaju se Pismom o namerama za davanje donacije ili humanitarne pomoći, poštom ili na adresu elektronske pošte donacije@bkosa.edu.rs.

U Pismu o namerama potencijalni donator će naglasiti:

  • šta je predmet donacije,
  • koja je vrednost donacije,
  • čija je obaveza plaćanja poreza,
  • način i rok izvršenja donacije i
  • druge elemente od značaja za zaključenje Ugovora i realizaciju donacije.

U slučaju prihvatanja donacije, potencijalni donator biće kontaktiran od strane Pravne službe KBC „Bežanijska kosa“, kojom prilikom će dobiti sve neophodne informacije o daljem postupanju u vezi sa donacijom.

Napomene

U skladu sa pozitivnim propisima, važećim zakonima i podzakonskim aktima, predmet donacije mogu biti samo dobra koja su u dozvoljenom pravnom prometu:

  • U skladu sa Zakonom o lekovima i medicisnkim sredstvima („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010 i 107/2012), fizička lica ne mogu biti donatori lekova i medicinskih sredstava;
  • U skladu sa Zakonom o lekovima i medicisnkim sredstvima („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010 i 107/2012), donator lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme uz pismo namera mora dostaviti i važeće rešenje ALIMS-a o upisu predmeta donacije u Registar lekova odnosno, Registar medicinskih sredstava;
  • Predmet donacije ne sme biti korišćena oprema koja zahteva veća ulaganja od procenjene vrednosti iste, odnosno koja je neisplativa za primaoca;
  • Predmet donacije ne sme biti oprema čija je upotreba uslovljena nabavkom medicnskog potrošnog materijala samo i isključivo od proizvođača predmetne opreme (zatvoreni sistemi).

Preuzimanje dokumenata

Popunjavanje dokumenata

Dokumenti mogu da se popune elektronski u programu Microsoft Word 2007 i noviji ili da se odštampaju i popune rukom.

Kontakt osoba

Marić Aleksandra, dipl. pravnik

Direktan telefon: (011) 2095 636
Preko centrale: (011) 3010 777 lokal 119
E-mail: maric.aleksandra@bkosa.edu.rs

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas
  • Telefonom: (011) 30 10 777