• Uspešno obavljena prva procedura renalne denervacije u KBC „Bežanijska kosa“

  Hipertenzija predstavlja jednu od najčešćih hroničnih bolesti među ljudskom populacijom i veliki je faktor rizika za razvoj koronarne bolesti, šloga, srčane slabosti, atrijalne fibrilacije, periferne vaskularne bolesti, kao i ozbiljnih komplikacija mnogih sistema organa. Smatra se da je odgovorna za smrt oko 10 miliona ljudi ili oko 18% svih smrtnih ishoda na globalnom nivou. Medikamentna terapija, koja predstavlja glavni vid terapije, u određenom procentu slučajeva nije delotvorna. Ovakav vid hipertenzije, odnosno rezistentna hipertenzija, koja se ne može regulisati ni primenom tri različita antihipertenzivna leka u dužem periodu, predstavlja određeni izazov za svakog kliničara.
  Poslednjih godina se kao alternativa u lečenju pacijenata sa rezistentnom hipertenzijom pojavila i procedura renalne denervacije, minimalno invazivna, endovaskularna transkateterska procedura koja obuhvata radiofrekventnu ablaciju u cilju smanjenja aferentne i eferentne simpatičke aktivnosti bubrega. Pored pozitivnog uticaja na regulaciju hipertenzije, smatra se da sama procedura ima dosta benefita i na smanjenje aritmijskog rizika, mogućnosti razvoja srčane slabosti i sprečavanje razvoja ozbiljne bubrežne slabosti.
  Nedavno je u našoj ustanovi, u saradnji sa dr Jurajem Madaričem iz Odseka za kardiologiju i angiologiju Univerzitetske bolnice u Bratislavi i kompanijom „Medtronic“, urađena prva uspešna procedura renalne denervacije kod pacijenta sa rezistentnom formom hipertenzije. Procedura je protekla bez ikakvih komplikacija, a u planu je i dalja saradnja sa ovim eminentnim stručnjakom, čije pozitivne rezultate možemo očekivati već u narednih nekoliko meseci.
  Ovim putem želimo i da pošaljemo molbu svim kolegama lekarima da pacijente za koje smatraju da bu mogli imati koristi od jedne ovakve procedure upute putem IZIS sistema u Ambulantu za rezistentnu hipertenziju naše ustanove gde će biti obavljen jedinstveni skrining koji obuhvata isključivanje moguće sekundarne hipertenzije i mogućnosti postojanja određenih anatomskih varijacija koje bi mogle da imaju uticaj na uspešnost same procedure.
  Verujemo da je ovo samo jedna u nizu uspešnih procedura koja će u budućnosti pronaći svoje sigurno mesto u kliničkoj praksi i postati jedinstveni terapijski izbor u lečenju rezistentne forme hipertenzije. Potrebno je naglasiti da je procedura u prošlosti urađena samo nekoliko puta u drugim zdravstvenim ustanovama i to sa starom opremom, a po prvi put u Srbiji, u KBC „Bežanijska kosa“ uspešno urađena sa ovom najsavremenijom opremom.

  2